เว็บไซต์หน่วยงาน

songserm
e-lass
e-lass-km
dopabanner
logo amphoe
ginfo
govthai
thtambon
agri
ศูนย์บริการข้อมูลติอต่อราชการ

เข้าสู่ระบบ

ค้นหา

พยากรณ์อากาศ

 

ผลสลากกินแบ่ง

linethai

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รวมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

 

กฎหมายระเบียบบริหารราชการ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

 

กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น

ระเบียบข้าราชการท้องถิ่น

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

การจัดตั้ง

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

ด้านอื่นๆ

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500

พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติว่าด้วยเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจฯ

ระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485

พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 

พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติทะเบียบพาณิชย์ พ.ศ. 2499

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509

พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558

 

22118982 1595039377228992 1470099982 n

 

ผู้บริหาร

 

      1
       นายคำพอง   หารโกทา
          นายก อบต.พระธาตุ
        ab3
        นายพรมมา  หล้าสุดตา
                  รองนายก
งค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
        ab2
          นายสังคม  ภูคำศักดิ์
                 รองนายก 
งค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
          ab4

             นายสันติชัย  วรยศ
           เลขานุการ นายก
งค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

ปฎิทิน

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่มากน้อยเพียงใด

มากที่สุด - 100%
มาก - 0%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%
น้อยมาก - 0%

Total votes: 2
The voting for this poll has ended on: 29 ส.ค. 2016 - 00:00

เนื้อหาล่าสุด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

463849
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทุกวัน
397
766
3510
457931
6588
6129
463849
Your IP: 3.221.159.255
Server Time: 2021-01-16 11:03:54