22118982 1595039377228992 1470099982 n

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

songserm
e-lass
e-lass-km
dopabanner
logo amphoe
ginfo
govthai
thtambon
agri
ศูนย์บริการข้อมูลติอต่อราชการ

เข้าสู่ระบบ

ค้นหา

พยากรณ์อากาศ

 

ผลสลากกินแบ่ง

linethai

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รวมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

 

กฎหมายระเบียบบริหารราชการ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

 

กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น

ระเบียบข้าราชการท้องถิ่น

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

การจัดตั้ง

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

ด้านอื่นๆ

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500

พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติว่าด้วยเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ. 2547

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินฯ พ.ศ. 2543

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจฯ

ระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485

พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 

พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติทะเบียบพาณิชย์ พ.ศ. 2499

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509

พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558

ผู้บริหาร

 

นายก2

นายคำพอง  หารโกทา

นายก อบต.พระธาตุ

 

รองนายก2

นายสันติชัย  วรยศ

รองนายก อบต.พระธาตุ

 

รองนายก1

 นางสาวิตรี  แป่มจำนัก

รองนายก อบต.พระธาตุ

 

เลขานการนายก

นายชวนกิตต์  ประโยชริด

เลขานุการนายก อบต.พระธาตุ

ปฎิทิน

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่มากน้อยเพียงใด

มากที่สุด - 100%
มาก - 0%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%
น้อยมาก - 0%

Total votes: 2
The voting for this poll has ended on: 29 ส.ค. 2016 - 00:00

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

597801
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทุกวัน
280
408
4205
590089
1964
17277
597801
Your IP: 3.235.195.196
Server Time: 2023-02-05 19:52:56