22118982 1595039377228992 1470099982 n

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

songserm
e-lass
e-lass-km
dopabanner
logo amphoe
ginfo
govthai
thtambon
agri
ศูนย์บริการข้อมูลติอต่อราชการ

เข้าสู่ระบบ

ค้นหา

พยากรณ์อากาศ

 

ผลสลากกินแบ่ง

linethai

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ให้ประชาชนรับทราบและสามารถตรวจสอบ การดำเนินงานของส่วนราชการ

  

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

 ให้ประชาชนรับทราบและสามารถตรวจสอบ

การดำเนินงานของส่วนราชการ

 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

     

      องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุขึ้น ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งได้กำหนดมาตรการเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ การดำเนินการต่างๆ ของรัฐ เพื่อประชาชนจะได้สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้อย่างถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง เป็นการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคง ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ ส่งเสริมให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส มุ่งต่อประโยชน์สุขของประชาชนมากยิ่งขึ้น

 

"เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น"

 

 

 

สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

1. สิทธิในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ  กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการได้ให้สิทธิแก่ประชาชนในการตรวจดูข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะต้องจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ตรวจ ได้แก่

(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน เช่น ผลการพิจารณาขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร

(2) นโยบายในการดำเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดของหน่วยงานของรัฐ

(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ

(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน เช่น หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนในการขอรับบริการเรื่องต่างๆ จากหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น

(5) สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเป็นกรณีที่มีข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนควรรู้และมิได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เพียงแต่ได้อ้างถึงในราชกิจจานุเบกษา ก็จะต้องนำเอกสารที่อ้างถึงดังกล่าวมารวมไว้ให้ตรวจดู

(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาด ตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

(7) มติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด ได้แก่ 

- ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคาของหน่วยงานต่างๆ จะต้องนำมารวมไว้ให้ตรวจอย่างน้อย 1 ปี นับแต่วันลงนาม 

- ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างซึ่งหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะต้องจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำทุกเดือน แล้วนำมารวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 

2. สิทธิในการขอข้อมูลข่าวสาร กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการได้กำหนดให้ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนต้องการรู้ นอกเหนือจากข้อมูลข่าวสารที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู โดยหน่วยงานต่างๆ ของรัฐที่ได้รับคำขอจากประชาชน จะต้องดำเนินการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ในเวลาที่เหมาะสมหากข้อมูลข่าวสารใดหน่วยงานของรัฐจะไม่เปิดเผยก็จะต้องแจ้งเหตุผลเป็นหนังสือให้ประชาชนทราบด้วยทั้งนี้ หากประชาชนไม่เห็นด้วยกับเหตุผลดังกล่าว ก็สามารถที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์ได้

  

 

ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

 

 

 

 

 

สถานที่ติดต่อ

 

vที่อยู่  : องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ 

139  หมู่ที่ 2  ถนนนิวซีแลนด์ 

ตำบลพระธาตุ  อำเภอนาดูน 

จังหวัดมหาสารคาม  44180 

vโทรศัพท์ : 0 4375 0374 

vโทรสาร  : 0 4375 0374 

vWebsite  :  http://www.phratad.go.th 

vFacebook : https://www.facebook.com/phratad.go.th/ 

vLine :  https://line.me/R/ti/g/WMsPEN_uOu 

vE-Mail   :    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

vเวลาทำการ  วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.30-16.30 น.

 

 

ผู้บริหาร

 

นายก2

นายคำพอง  หารโกทา

นายก อบต.พระธาตุ

 

รองนายก2

นายสันติชัย  วรยศ

รองนายก อบต.พระธาตุ

 

รองนายก1

 นางสาวิตรี  แป่มจำนัก

รองนายก อบต.พระธาตุ

 

เลขานการนายก

นายชวนกิตต์  ประโยชริด

เลขานุการนายก อบต.พระธาตุ

ปฎิทิน

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่มากน้อยเพียงใด

มากที่สุด - 100%
มาก - 0%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%
น้อยมาก - 0%

Total votes: 2
The voting for this poll has ended on: 29 ส.ค. 2016 - 00:00

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

597815
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทุกวัน
294
408
4219
590089
1978
17277
597815
Your IP: 3.235.195.196
Server Time: 2023-02-05 20:32:12